Steunen van Tolerant extra voordelig in 2020!


Op 12 juni nam de federale regering een steunmaatregel via een aanpassing van het systeem van belastingvermindering voor giften. Daarmee wil de regering belastingplichtigen aanmoedigen om giften te schenken ter ondersteuning van vrijwilligers, ngo’s en not-for-profitorganisaties wiens activiteiten getroffen zijn door de coronacrisis.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde vervolgens de Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) goed. De wet verscheen op 23 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad en trad meteen in werking.

Concreet werden twee maatregelen beslist:

– Het percentage van de belastingvermindering voor giften geschonken in 2020 is verhoogd van 45% naar 60%. Een gift van 100 euro aan een Herita-projectrekening kost de schenker dus in realiteit 40 euro, aangezien die 60 euro via de belastingen kan recupereren. Een gift van 40 euro kost de schenker bijgevolg slechts 16 euro.

– Het totale bedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, was tot nu beperkt tot 10% van het totale netto-inkomen van de belastingplichtige. Het percentage van 10 % is nu opgetrokken tot 20 % voor giften die in 2020 worden gedaan.

Van zodra de activiteiten opnieuw kunnen opgestart worden, gaan wij verder met de bouw van de replica van een Heemer. Een elektrische aandrijving wordt eventueel overwogen.

Wij kunnen uw steun dus goed gebruiken!

Stort dan tenminste € 40.- op jaarbasis via Herita, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen op rekening BE37 7450 0823 1228 met als mededeling “Heemer”.  

Je ontvangt dan het volgende jaar een fiscaal attest en zal genieten van de verhoogde belastingaftrek.

Een gift via de Herita rekening, houdt echter niet automatisch het lidmaatschap van onze vereniging in, daar volgens de wettelijke bepalingen van een gift, deze geen voordelen voor de schenker mag inhouden